top of page
  • "Hekimlerin Hipertiroidi Sorularına Yanıtlar" hipertiroidili hasta tedavi eden hekimlerin tüm sorularına yanıt vermeye çalıştığım kitaptır.
  • Aşağıda liste halinde kitap içindeki bölüm başlıklarını ve her bölümde yanıtlanan soruları görüyorsunuz.
Kapak.PNG

1 Tirotoksikoz / Hipertiroidi

1.1Tanımlamalar

1.1.1 Tirotoksikoz tanımı hipertiroidi tanımından farklı mıdır?

1.1.2 Hipertiroidisiz tirotoksikozlarda tiroid hormon kaynağı neler olabilir?

1.1.3 Tirotoksikozları hipertiroidiler ve hipertiroidisiz tirotoksikozlar şeklinde ayırmanın klinik önemi nedir?

1.1.4 Tirotoksik kriz (tiroid fırtınası) tanımı hangi durumda kullanılır?

1.1.5 Subklinik tirotoksikoz tanımlaması hangi durumda kullanılır?

1.1.6 T3 toksikoz tanımlaması hangi durumda kullanılır?

1.1.7 Gestasyonel geçici tirotoksikoz hangi durumu tarif eder?

1.1.8 Destrüktif tirotoksikoz durumları nelerdir?

1.1.9 İyatrojenik tirotoksikoz hangi durumlarda görülür?

1.1.10 Faktisyel tirotoksikoz neyi tarif eder?

1.1.11 İyoda bağlı tirotoksikoz (Jod Basedow) ne demektir?

1.1.12 Amiodarona bağlı tirotoksikoz Jod-Basedow ile aynı mıdır?

1.1.13 Apatetik tirotoksikoz ne anlama gelmektedir?

1.1.14 Hamburger tirotoksikoz ne demektir?

1.1.15 Neonatal tirotoksikoz hangi durumlarda görülür?

1.1.16 Hangi durumlarda fetal tirotoksikoz olasılığı vardır?

1.2 Tirotoksikoz yapan hastalıklar

1.2.1 Toplumda tirotoksikozun sıklığı ne kadardır?

1.2.2 Tirotoksikoz toplumda kimlerde daha sık görülür?

1.2.3 Hangi patofizyoloijk mekanizmalar tirotoksikoza yol açabilir?

1.2.4 Tirotoksikoz yapan hastalıklar nasıl sınıflandırılmaktadır?

1.2.5 Otoimmüniteye bağlı tirotoksikoz hangi durumlarda görülür?

1.2.6 Tiroid otonomisine bağlı görülen tirotoksikoz tipleri nelerdir?

1.2.7 Destrüktif tirotoksikoz yapan sebepler nelerdir?

1.2.8 Hangi mikroorganizmalar tiroidite sebep olabilir?

1.2.9 İlaçlar hangi mekanizmalarla tirotoksikoza yol açabilirler?

1.2.10 Yüksek doz iyot içeren ilaç alımına bağlı tirotoksikoz hangi durumlarda görülebilir?

1.2.11 İlaçlara bağlı destrüktif tirotoksikozlar ne sıklıkta görülür?

1.2.12 Tiroid reseptörlerinini uyarılmasını sağlayarak tirotoksikoza yol açan ilaçlar var mıdır?

1.2.13 Radyasyon tiroiditi hangi durumlarda görülür?

1.2.14 Egzojen tiroid hormonu kullanımına bağlı tirotoksikoz hangi durumlarda görülür?

1.2.15 TSH salan adenoma bağlı tirotoksikoz görülme olasılığı ne kadardır?

1.2.16 Paraneoplastik endokrin sendromlar tirotoksikoza yol açabilir mi?

 

1.3Tirotoksikoz kliniği

1.3.1 Kanda tiroid hormonu seviyesinin yükselmesinin sonuçları nelerdir?

1.3.2 Etyolojiye bakılmaksızın tüm tirotoksikozlu hastalarda görülebilecek semptomlar nelerdir?

1.3.3 Tirotoksikozlu hastalarda en sık görülen semptomlar hangileridir?

1.3.4 Tirotoksikozlu hastalarda semptomların görülme sırası var mıdır?

1.3.5 Tirotoksikoz belirtileri farklı olabilecek kişiler var mıdır?

1.3.6 Etyolojiye bakılmaksızın tüm tirotoksikozlu hastalarda görülebilecek fizik muayene bulguları nelerdir?

1.3.7 Graves hastalığı için tipik sayılabilecek anamnez ve fizik muayene özellikleri nelerdir?

1.3.8 Graves hastalığının tedavili veya tedavisiz klinik seyri nasıldır?

1.3.9 Tirotoksikozlu bir hastada hangi durumda sebep  büyük ihtimalle toksik nodüler guatrdır?

1.3.10 Subakut tiroidite bağlı tirotoksikozda klinik bulgular ve klinik seyir nasıldır?

1.3.11 Tirotoksikozlu bir hastanın hangi klinik özellikleri varlığında sessiz tiroidite bağlı tirotoksikoz akla getirilmelidir?

1.3.12 Amiodarona bağlı tirotoksikozun klinik özellikleri nelerdir?

1.3.13 TSH salan hipofiz adenomuna bağlı gelişen tirotoksikozda klinik bulgular farklı mıdır?

1.3.14 Tirotoksik periyodik paralizi hangi durumlarda görülür?

1.3.15 Çocuk hastalarda tirotoksikoz özellikleri nelerdir?

 

2 Tirotoksikozda tanı, ayırıcı tanı

2.1 Tirotoksikoz araştırılacak hastalar

2.1.1 Genetik yatkınlık nedeni ile tirotoksikoz araştırılacak kişiler var mıdır?

2.1.2 Tirotoksikoz olasılığı en yüksek semptomlar grubu nelerdir?

2.1.3 Saptanan bulgular tirotoksikoz için tipik olmamasına rağmen tirotoksikoz araştırılması gereken kişiler kimlerdir?

2.1.4 Biyokimyasal test sonuçlarına göre tirotoksikoz araştırılması gereken hastalar var mıdır?

2.1.5 Görüntüleme yöntemleri sonucuna göre tirotoksikoz araştırılması gereken hastalar var mıdır?

2.1.6 İlaç kullanımı nedeni ile periyodik olarak tirotoksikoz yönünden tetkik edilmesi gereken hastalar var mıdır?

2.1.7 Tirotoksik periyodik paralizi ile başvuru tanı güçlüğü yaratabilir mi?

2.2 Tirotoksikoz tanısı

2.2.1 Serum TSH ölçümünün tirotoksikoz tanısında sensitivitesi ve spesifisitesi primer hipotiroidi tanısındaki kadar yüksek midir?

2.2.2 Tirotoksikoz tanısı algoritmi nasıldır?

2.2.3 Ötiroid hipertiroksinemi hangi durumlarda kullanılan tanımlamadır?

2.2.4 Tirotoksikoz tanısı için tiroid hormonlarının serbest fraksiyonları yerine total tiroid hormonlarının ölçüldüğü durumlar var mıdır?

2.2.5 Tirotoksikoz klinik bulguları olmayan ancak tirotoksikozu ekarte etmek için tarama testi amacı ile hangi test yapılmalıdır?

2.2.6 Serum TSH seviyesi baskılı saptanmayan bir kişide tirotoksikoz ekarte edilmiş olur mu?

2.2.7 Serum TSH seviyesi baskılı olmasına rağmen tirotoksikoz olmayan durumlar var mıdır?

2.2.8 Assay hatasına bağlı olarak tirotoksikoz tanısı atlanabilir mi veya yanlışlıkla tirotoksikoz tanısı konulabilir mi?

 

2.3 Tirotoksikoz ayırıcı tanısı

2.3.1 Tirotoksikozlu hastada etyolojiye yönelik ayırıcı tanı algoritması nasıldır?

2.3.2 Graves hastalığının diğer tirotoksikoz yapan hastalıklardan farklılıkları nelerdir?

2.3.3 Graves hastalığı ön tanılı bir hastada tanı nasıl kesinleştirilir?

2.3.4 TSH reseptör antikor testinin Graves hastalığı tanısında güvenirlik oranları nasıldır?

2.3.5 Tiroid sintigrafisinde diffüz olarak aktivite artışı hangi tirotoksikozlarda görülür?

2.3.6 Nodüllü bir hastada tirotoksikoz saptanırsa toksik nodüler guatr olduğuna nasıl karar verilir?

2.3.7 Tiroid lojunda ağrı olan tirotoksikozlu bir hastada subakut tiroidit tanısını doğrulamak için ne yapmak gerekir?

2.3.8 Tiroid sintigrafisinde aktivasyon saptanmayan tirotoksikozlu bir hastanın etyolojik tanısı nasıl yapılmalıdır?

2.3.9 Tirotoksikozlu bir hastada ultrasonografik değerlendirme hangi durumlarda kıymetlidir?

2.3.10 Tirotoksikoz tanısı konulan bir hastada sessiz tiroiditi akla getirecek ipuçları nelerdir?

2.3.11 Hangi hastada faktisyel tirotoksikoz araştırılmalıdır?

2.3.12 Tirotoksikozlu bir hastada ektopik tirotoksikoz tanısı nasıl konur?

2.3.13 TSH baskılı olmayan tirotoksikozda nasıl bir tetkik algoritmi gerekir?

3 Tirotoksikozlu hastalarda tedavi seçenekleri

3.1 Antitiroid ilaçlar

3.1.1 Tirotoksikoz durumunda kullanılabilen medikal ajanlar nasıl etki gösterirler?

3.1.2 Kullanımda olan antitiroid ilaçlar nasıl etki göstermektedirler?

3.1.3 Antitiroid ilaçların farmakolojik özellikleri ve farklılıkları nelerdir?

3.1.4 Antitiroid ilaçlar hangi tirotoksikozlu hastalarda kullanılmalıdır?

3.1.5 Antitiroid ilaç kullanımına bağlı bildirilen yan etkiler nelerdir?

3.1.6 Antitiroid ilaç kullanımına bağlı cilt yan etkilerinin özellikleri nelerdir?

3.1.7 Antitiroid ilaçlara bağlı agranülositoz özellikleri nelerdir?

3.1.8 Antitiroid ilaç kullanımına bağlı hepatotoksisite ile karşılaşıldığında ne yapmalıdır?

3.1.9 Metimazol neden daha çok tercih edilen ajandır?

3.1.10 Propiltiourasilin metimazole göre avantajlı yönleri var mıdır?

3.1.11 Antitiroid ilaç kullanımının kontrendike olduğu durumlar nelerdir?

3.1.12 Antitiroid tedavi alan hastaların izleminde nelere dikkat edilmelidir?

3.1.13 Çocuklarda antitiroid ilaç tedavisinde tercih farklılığı var mıdır?

3.2 Radyoaktif iyot tedavisi

3.2.1 Radytoaktif iyot verildiğinde nasıl bir etki elde edilmektedir?

3.2.2 Hipertiroidili bir hastada radyoaktif iyot tedavi sonrası tiroid fonksiyonununda ve tiroid morfolojisinde nasıl değişiklikler beklenir?

3.2.3 Radyoaktif iyot tedavisinin hastanın çevresindekilere oluşturduğu riskler nelerdir?

3.2.4 Radyoaktif iyot tedavisi hangi tirotoksikozlu hastalarda önerilir?

3.2.5 Radyoiyot tedavisinin uygulanamayacağı kişiler kimlerdir?

3.2.6 Radyoaktif iyot tedavisi öncesi antitiroid ilaç tedavisi ile ötiroidi sağlanmalı mıdır?

3.2.7 Radyoaktif iyot tedavisi öncesinde hastaya neler önerilmektedir?

3.2.8 Radyoaktif iyot tedavisinde verilecek doza nasıl karar verilmektedir?

3.2.9 Radyoaktif iyot tedavisinin olası yan etkileri nelerdir?

3.2.10 Radyoaktif iyot tedavisi alan hastanın uygulaması gereken radyasyondan korunma önlemleri nelerdir?

3.2.11 Graves oftalmopatisi olanlarda radyoiyot tedavi nasıl uygulanabilir?

3.2.12 I-131 tedavisi sonrası yaşam boyunca kanser olasılığında artma söz konusu mudur?

3.2.13 Çocuk yaş gurubunda radyoaktif iyot tedavisi hangi koşullarda uygulanabilir?

3.2.14 RAI tedavisi alan hastaların izlemi nasıl yapılmalıdır?

3.3 Cerrahi tedavi

3.3.1 Tirotoksikozlu hastalarda ne zaman cerrahi tedavi önerilir?

3.3.2 Tirotoksikozlu bir hasta operasyona nasıl hazırlanmalıdır?

3.3.3 Ötiroidi sağlanamadan acil operasyon gerekli olabilecek durumlar olabilir mi?

3.3.4 Ötiroidi sağlanmadan acil operasyon planlanan hasta operasyona nasıl hazırlanmalıdır?

3.3.5 Graves hastalığı tanılı hastalarda hangi tip tiroid cerrahisi tercih edilir?

3.3.6 Graves hastalığı dışı tirotoksikozlu hastalarda hangi tip tiroid cerrahisi tercih edilir?

3.3.7 Tirotoksikozlu hastalarda tiroidektomi komplikasyonları nelerdir?

3.3.8 Cerrahi sonrası erken dönemde hasta hangi yönleri ile değerlendirilmelidir?

3.3.9 Cerrahi sonrası serum kalsiyum değişiklikleri neden oluşur?

3.3.10 Tiroid cerrahisi sonrası hasta kalsiyum dengesi açısından nasıl izleme alınmalıdır?

3.3.11 Oftalmopatili hastalarda cerrahi tedavinin avantajları var mıdır?

3.4 Tirotoksikozlu hastalarda kullanılabilen diğer tedaviler

3.4.1 Tirotoksikozlu hastalarda beta-bloker kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

3.4.2 Hangi tirotoksikoz durumlarda yüksek doz iyot tedavisi önerilmektedir?

3.4.3 Hangi tirotoksikozlu hastalarda glukokortikoidler kullanılmaktadır?

3.4.4 Tirotoksikozlu hastalarda potasyum perklorat halen kullanılmakta mıdır?

3.4.5 Tirotoksikozlu hastalarda lityum önerilmekte midir?

3.4.6 Tirotoksikozlu hastalarda kullanımı önerilebilen başka ajanlar var mıdır?

3.4.7 Tirotoksik periyodik paralizinin tedavisi için tirotoksikoz tedavisi yeterli midir?

3.4.8 Toksik nodüllü hastalarda perkütan ethanol enjeksiyonu kullanılabilir mi?

3.4.9 Radiyofrekans ablasyon tedavisinin tirotoksikozda yeri var mıdır?

3.4.10 Tirotoksikozlu hastalarda plazmaferez tedavisinin yeri var mıdır?

4 Tirotoksikoz yapan hastalıkların tedavisi

4.1 Graves hastalığında tedavi

4.1.1 Graves tanılı hastada tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

4.1.2 Graves hastalarında sıklıkla hangi tedavinin uygulanmasına karar verilmektedir?

4.1.3 Graves hastalığı tanısı konulan bir hastaya antitiroid ilaç başlarken nelere dikkat edilmelidir?

4.1.4 Graves hastalığında idame tedavisi nasıl uygulanmaktadır?

4.1.5 Graves hastalığında “blokla ve yerine koy” (block and replace) tedavisi ne zaman kullanılmalıdır?

4.1.6 Hangi Graves hastalarında medikal tedavi ile kalıcı remisyon ihtimali daha azdır?

4.1.7 Graves hastalığında idame tedavisi nasıl sonlandırılmalı ve sonrasında izlem nasıl olmalıdır?

4.1.8 Graves hastalığında rekürrens olasılığını artıran faktörler nelerdir?

4.1.9 Hangi hastalarda çok uzun süreli antitiroid tedavi önerilebilir?

4.1.10 Graves hastasında radyoaktif iyot tedavisi ne zaman önerilmektedir?

4.1.11 Radyoaktif iyot tedavisi öncesinde hastanın ötiroidik olması gerekli midir?

4.1.12 Graves oftalmopatisi olan bir hastada RAI tedavisi uygulanabilir mi?

4.1.13 Graves hastalığında hangi dozda radyoaktif iyot verilmektedir?

4.1.14 Radyoaktif iyot tedavisi sonrası Graves hastası nasıl izlenmelidir?

4.1.15 Graves hastalarında cerrahi tedavi ne zaman tercih edilir?

4.1.16 Graves hastalığında cerrahi tedavinin özellikleri nelerdir?

4.1.17 Çocuk yaştaki Graves hastalarında nasıl bir  tedavi önerilmektedir?

4.1.18 Graves hastalarında hafif derecede oftalmopati yönetimi nasıl yapılmaktadır?

4.1.19 Orta ve şiddetli oftalmopatide tedavi seçenekleri nelerdir?

4.2 Toksik nodüler guatrlı hastalarda tedavi

4.2.1 Toksik nodüllü guatrlı hastalarda hangi tedavi seçenekleri kullanılabilmektedir?

4.2.2 Toksik nodüllü guatrlı hastalarda hangi özelliklere göre kalıcı tedavi şekline karar verilir?

4.2.3 Toksik nodüllü hastalarda RAI tedavisi öncesinde medikal tedavisi uygulanmalı mıdır?

4.2.4 Toksik nodüllü hastalarda radyoiyot tedavi sonrası ne zaman ötiroidi sağlanır?

4.2.5 Toksik nodüllü hastalarda radyoaktif iyot tedavisi nodüllerin boyutlarında küçülme sağlar mı?

4.2.6 Cerrahi tedavi kararı alınmış toksik nodüler guatrlı hastada hangi tip cerrahi önerilir?

4.2.7 Hangi toksik adenomlu hastalarda kesin tedavi seçeneği yerine antitiroid ilaç tedavisinin sürekli kullanılması önerilir?

4.3 Tirotoksikoz yapan diğer durumların tedavisi

4.3.1 TSH salan adenoma bağlı tirotoksikozda antitiroid ilaç kullanımı önerilir mi?

4.3.2 Subakut tiroiditte görülen tirotoksikoz tedavisi nasıl yapılmaktadır?

4.3.3 Sessiz tiroidite bağlı tirotoksikoz tanısı konan hastalarda tirotoksikoz tedavisi gerekir mi?

4.3.4 Jod-Basedow tanısı konan hastanın izlemi nasıl yapılmalıdır?

4.3.5 Faktisyel tirotoksikozlu hastanın izlemi nasıl yapılmaktadır?

4.3.6 Aşırı yüksek dozda tiroid hormonu alındığında nasıl bir tedavi planlanmalıdır?

4.3.7 Levotiroksin kullanımına bağlı çok sık iyatrojenik tirotoksikoza giren hastaların tedavisi nasıl düzenlenmelidir?

4.3.8 Struma ovaride tirotoksikoz tedavisi nasıl yapılmaktadır?

4.3.9 Neonatal tirotoksikoz tedavi gerektirir mi?

5 Özel tirotoksikoz durumlarında tanı, tedavi

5.1 Subklinik tirotoksikoz

5.1.1 Subklinik tirotoksikoz sebepleri nelerdir?

5.1.2 Subklinik tirotoksikoz tanısı nasıl konulmaktadır?

5.1.3 Subklinik tirotoksikoz ne sıklıkta görülür?

5.1.4 Subklinik tirotoksikoz, aşikar tirotoksikozun öncesi bir durum mudur?

5.1.5 Subklinik tirotoksikoz hangi olumsuzluklara sebep olur?

5.1.6 Subklinik tirotoksikoz tanısı konulan hastanın klinik değerlendirilmesinde neler yapılmalıdır?

5.1.7 Subklinik tirotoksikoz ne zaman tedavi edilmelidir?

5.1.8 Tedavi kararı verilen subklinik tirotoksikozlu hastaların tedavisi nasıl yapılmaktadır?

5.2 Gebelikte tirotoksikoz

5.2.1 Gebelikte tiroid fonksiyonundaki fizyolojik değişiklikler nelerdir?

5.2.2 Gebelikteki fizyolojik değişiklikler tiroid fonksiyon testlerini nasıl etkiler?

5.2.3 Gebelikte tirotoksikozun oluşturduğu riskler nelerdir?

5.2.4 Gebelikte tirotoksikoz tanısı nasıl konulur?

5.2.5 Gebelik döneminde görülen tirotoksikoz nedenleri nelerdir?

5.2.6 Gestasyonel geçici tirotoksikoz ile Graves hastalığı ayırıcı tanısı nasıl yapılır?

5.2.7 Gestasyonel geçici tirotoksikoz nasıl takip ve tedavi edilir?

5.2.8 Antitiroid ilaçlar konjenital malformasyon riskini artırır mı?

5.2.9 Gebelik planı olan Graves tanılı bir kadın konsepsiyon öncesi nasıl tedavi edilmelidir?

5.2.10 Antitiroid tedavi almakta olan Graves tanılı bir kadında gebelik nasıl planlanabilir?

5.2.11 Graves tanısı olan bir gebe klinik ve laboratuar olarak nasıl izlenmelidir?

5.2.12 Graves tanılı bir gebede antitiroid ilaç kullanımında nelere dikkat edilmelidir?

5.2.13 Graves hastası bir kadına hangi durumlarda RAI tedavisi sonrası gebelik önerilir?

5.2.14 Graves hastası bir kadına hangi durumlarda tiroidektomi sonrası gebelik önerilir?

5.2.15 Graves hastalığı nedeni ile daha önce cerrahi veya radyoaktif iyot tedavi almış gebe nasıl izlenmelidir?

5.2.16 Tirotoksik gebede beta-bloker ilaçlar kullanılabilir mi?

5.2.17 Tirotoksikozlu bir gebede hangi durumlarda gebelik döneminde tiroidektomi önerilir?

5.2.18 Graves dışı sebeplere bağlı tirotoksikozlu gebede tedavi farklılıkları nelerdir?

5.2.19 Tüm lohusalar postpartum tiroidit yönünden araştırılmalı mıdır?

5.2.20 Doğum sonrası dönemde karşılaşılan tirotoksikoz durumunda Graves hastalığı ve postpartum tirotoksikoz ayırıcı tanısı nasıl yapılır?

5.2.21 Postpartum dönemde Graves hastalığı nasıl tedavi edilir?

5.3 Amiodarona bağlı tirotoksikoz

5.3.1 Amiodaronun farmakolojik özellikleri nelerdir?

5.3.2 Amiodaron kullanımı sırasında tiroid fonksiyonları hangi mekanizmalarla etkilenmektedir?

5.3.3 Amiodaron kullanımına bağlı tiroid disfonksiyonu hangi oranlarda görülür?

5.3.4 Amiodarona bağlı tirotoksikoz kimlerde daha sık gelişir?

5.3.5 Amiodaron önerilen hastalar tedavi öncesi ve sonrası nasıl değerlendirilmelidir?

5.3.6 Amiodarona bağlı tirotoksikozun hangi tipleri vardır?

5.3.7 Amiodarona bağlı tirotoksikozun hangi tipi daha sık görülmektedir?

5.3.8 Amiodarona bağlı tip 1 ve tip 2 tirotoksikozun klinik özellikleri nelerdir?

5.3.9 Tip 1 ve tip 2 amiodarona bağlı tirotoksikozun laboratuar özellikleri nelerdir?

5.3.10 Güncel uygulamada Tip 1 ile Tip 2 tirotoksikoz ayırımı nasıl yapılmaktadır?

5.3.11 Amiodarona bağlı tirotoksikoz acil bir durum mudur?

5.3.12 Amiodarona bağlı tirotoksikoz gelişen bir hastada amiodaron tedavisi sonlandırılmalı mıdır?

5.3.13 Tip 1 amiodarona bağlı tirotoksikoz tedavisi nasıl yapılmalıdır?

5.3.14 Tip 2 amiodarona bağlı tirotoksikoz tedavisi nasıl yapılmalıdır?

5.3.15 Tip ayırımı yapılamayan veya karma tip  tirotoksikoz olarak kabul edilen hastalar nasıl tedavi edilmelidir?

5.3.16 Amiodarona bağlı tirotoksikozda radyoaktif iyot tedavisinin yeri var mıdır?

5.3.17 Amiodarona bağlı tirotoksikoz de cerrahi tedavinin yeri var mıdır?

5.3.18 Tirotoksikoz geliştikten sonra amiodaron tedavisi sonlandırılan hastada tekrar başlanması düşünülebilir mi?

 

5.4 Tiroid fırtınası

5.4.1 Hangi aşamada tirotoksikoz durumuna “Tiroid Fırtınası” adı verilir?

5.4.2 Tiroid fırtınası ne sıklıkta görülmektedir?

5.4.3 Tiroid fırtınasının mortalitesi ne kadardır?

5.4.4 Tiroid fırtınasında hangi belirtiler görülür?

5.4.5 Hangi durumlarda tiroid fırtınası akla getirilmelidir?

5.4.6 Hangi durumlar tirotoksikozun tiroid fırtınasına dönüşümünü kolaylaştırır?

5.4.7 Tiroid fırtınası tanı kriterleri nelerdir?

5.4.8 Tiroid fırtınalı bir hastada saptanabilecek laboratuar bulguları nelerdir?

5.4.9 Tiroid fırtınalı hastanın tedavisinde ana başlıklar nelerdir?

5.4.10 Tiroid fırtınasında sıvı tedavisinin özellikleri nelerdir?

5.4.11 Tiroid fırtınası tanılı hastada antitiroid ilaç tedavisi nasıl yapılmaktadır?

5.4.12 Tiroid hormonunu baskılamak için antitiroid ilaçlar dışında seçenek var mıdır?

5.4.13 Tiroid fırtınasında beta-bloker tedavi nasıl uygulanmaktadır?

5.4.14 Tiroid fırtınasında adrenal yetmezlik tedavisi verilmeli midir?

5.4.15 Tiroid fırtınasında önerilebilecek başka tedavi yaklaşımları var mıdır?

5.4.16 Tiroid fırtınalı bir hasta acil tirodektomi ile tedavi edilebilir mi?

bottom of page